Volzhskaya Power Station & Dam on Volga Near Volgograd, USSR--1 1/2 Times Size of Aswan